Telekomunikacja

Elektronika i Telekomunikacja

Katedry Elektroniki i Telekomunikacji AGH zapraszają absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, o zainteresowaniach technicznych, na stacjonarne i niestacjonarne studia 1. stopnia (inżynierskie) na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, a także studia stacjonarne 1. stopnia Electronics and Telecommunications prowadzone w języku angielskim (oddzielna rekrutacja).

Studia stacjonarne trwają 7 semestrów, zaś niestacjonarne 8 semestrów. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera elektroniki i telekomunikacji. Po ukończeniu studiów 1. stopnia można rozpocząć studia 2. stopnia (magisterskie), przy czym studia stacjonarne mogą być również prowadzone w języku angielskim (obowiązuje oddzielna rekrutacja). Studia stacjonarne 2. stopnia trwają 3 semestry (niestacjonarne 4 semestry) i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej magisterskiej, a Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie wybranej specjalności. Absolwent studiów 2. stopnia jest przygotowany do kreowania postępu technicznego oraz posiada umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich w obszarach współczesnej elektroniki, teleinformatyki i telekomunikacji, a także kierowania zespołami ludzkimi. W pierwszym semestrze studiów Absolwent uzyskuje uzupełniające przygotowanie teoretyczne z przedmiotów podstawowych i kierunkowych, zaś w następnych dwóch semestrach, na studiach 2. stopnia prowadzone jest kształcenie specjalistyczne według różnych programów, w ramach 3 specjalności:

  • Sieci i usługi.
  • Systemy wbudowane.
  • Sensory i mikrosystemy.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów 3. stopnia (doktoranckich).

Studenci mają możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach wszystkich form wymiany międzynarodowej, z których zdecydowanie najpopularniejszym jest program Socrates-Erasmus, a także w ramach międzynarodowej organizacji studenckiej EESTEC, działającej przy Kole Naukowym Elektroników. Występuje ścisły związek pomiędzy pracami badawczymi a kształceniem, co wyraża się udziałem studentów w bieżących pracach naukowych Katedr Elektroniki i Telekomunikacji. Wyraźnie to widać w aktywności kół naukowych: Elektroników, Przetwarzania Sygnałów Spectrum, Inżynierów IEEE i Koła Naukowego Telephoners.

Studenci z kół naukowych są członkami grup badawczych, gdzie pod okiem opiekuna wykonują prace w ramach określonego tematu. Wyniki ich prac prezentowane są na seminariach, konferencjach szkoleniowych i naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Kształcenie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja uzyskało ocenę wyróżniającą od Państwowej Komisji Akredytacyjnej monitorującej poziom kształcenia w całej Polsce.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci Kierunku Elektronika i Telekomunikacja łatwo znajdują zatrudnienie w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym, u operatorów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, w firmach zajmujących się projektowaniem i instalacją systemów oraz sieci komputerowych, w centrach informatycznych praktycznie wszystkich instytucji i firm (np. w bankach). Część absolwentów znajduje zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt dla potrzeb sieci korporacyjnych, systemów automatyki i robotyki specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz medycznej, a także w firmach oferujących nowe usługi telekomunikacyjne, w tym usługi multimedialne i łączności ruchomej.


Według badań, co drugi absolwent znalazł pracę w ciągu miesiąca. 100% absolwentów znajduje pracę zgodną z kierunkiem wykształcenia, a ponad 95% absolwentów deklaruje wykorzystywanie w pracy wiedzy nabytej na studiach. Wielu rozpoczyna pracę już w trakcie studiów, uczestnicząc w badaniach naukowych prowadzonych w Katedrach oraz realizuje własne pomysły w ramach Studenckich Kół Naukowych.

Przykładowo, znacząca grupa pracowników w takich firmach jak np. Motorola Polska, Delphi, Comarch, AZsoft, Unicard i innych, to absolwenci AGH kierunku studiów Elektronika i Telekomunikacja.

 

Katedra Elektroniki i Katedra Telekomunikacji

Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja prowadzony jest przez dwie katedry: Katedrę Elektroniki i Katedrę Telekomunikacji. Zajęcia dydaktyczne prowadzi 107 pracowników naukowo-dydaktycznych – w tym 18 profesorów, 24 doktorów habilitowanych, 66 adiunktów ze stopniem doktora i 19 magistrów. Pracownicy Katedr byli wykładowcami w wielu ośrodkach zagranicznych, działają aktywnie w organizacjach naukowych i stowarzyszeniach zawodowych, organizują konferencje i warsztaty naukowe. Katedry uczestniczą nieprzerwanie w rozmaitych projektach badawczych, w tym w wielu międzynarodowych. W projektach tych zatrudniani są również najlepsi studenci – jeszcze w trakcie studiów.

Baza dydaktyczna

Wykłady dla studentów prowadzone są w dobrze wyposażonych salach wykładowych. Studenci mają dostęp do elektronicznej wersji materiałów i mogą z nich korzystać w trakcie zajęć.

Ponad połowa wszystkich zajęć jest prowadzona w doskonale wyposażonych laboratoriach w nowoczesny i nierzadko unikalny sprzęt pomiarowy, urządzenia technologiczne, specjalistyczne licencjonowane oprogramowanie - zarówno dla potrzeb obliczeniowych, symulacyjnych jak i projektowych w elektronice i telekomunikacji, gdzie studenci stykają się z praktycznym zastosowaniem wiedzy zdobytej na wykładach. Dobrze zorganizowany jest proces dyplomowania, a studenci wykonują bardzo ciekawe i na wysokim poziomie prace dyplomowe.

Akademia Górniczo–Hutnicza jest jedną z największych uczelni technicznych w Polsce. Studiuje tutaj ponad 40 tysięcy studentów. Uczelnia daje również szerokie możliwości rozwoju sportowego i kulturalnego oraz posiada dobrze rozwiniętą bazę socjalną. Kampus Akademii stanowi zwarty kompleks budynków, co znacznie ułatwia studiowanie oraz przyczynia się do tworzenia dobrego klimatu społeczności akademickiej. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej Akademii Górniczo-Hutniczej: www.agh.edu.pl

 

Informacje o studiach I i II stopnia w AGH
i warunkach przyjęć można uzyskać:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Dział Nauczania, paw. C-1, pok. 114
tel.: 12 617 36 84, 12 617 32 61, e-mail: rekrutacja@agh.edu.pl
www.rekrutacja.agh.edu.pl

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Kawiory 21, 30-059 Kraków
paw. D-17, pok. 1.4, tel.: 12 617 59 04 (studia stacjonarne)
paw. C-2,  pok. 104, tel.: 12 617 51 73 (studia niestacjonarne)
www.iet.agh.edu.pl

 

Polish