Podstawowe pojęcia dotyczące QoE, modelowania QoE, zarządzania QoE i zagadnień prywatności dla usług multimedialnych

Polish
2020-12-03 14:30
Podstawowe pojęcia dotyczące QoE, modelowania QoE, zarządzania QoE i zagadnień prywatności dla usług multimedialnych

Zapraszamy na wykład online na żywo „Podstawowe koncepcje QoE, modelowania QoE, zarządzania QoE i kwestie prywatności w usługach multimedialnych”, który wygłosi Dardan Maraj z Uniwersytetu w Zagrzebiu (3 grudnia 2020, 14:40). Wykład jest częścią zajęć z przedmiotu „Zaawansowane przetwarzanie i przesyłanie informacji multimedialnych”, ale jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Link internetowy:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTMyMjI3ZWItNGI2Ny00ZmE0LTgxOGUtYWFlNWM0NGE0YzIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22f51ff640-68ca-4f5b-81f1-7b807841f46e%22%7d