jakosc_szkolenia/edziekanat

WIRTUALNA UCZELNIA
 
Jednym z doskonałych narzędzi zapewniających bezpośrednią komunikacjię ze studentami oraz kadrą naukowo-dydaktyczną i administracyjną jest Wirtualna Uczelnia. Moduł ten pozwala studentom, nauczycielom akademickim, opiekunom i starostom grup oraz pracownikom dziekanatu na dostęp poprzez przeglądarkę WWW do informacji gromadzonych w innych modułach zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią. Wirtualna Uczelnia korzysta z tej samej bazy danych, co inne moduły systemu Uczelnia.XP dzięki czemu wymiana danych pomiędzy użytkownikami (student, nauczyciel akademicki, administracja uczelni) jest spójna, a dostęp do danych natychmiastowy.
 
Dostęp do informacji dla studentów i nauczycieli akademickich.
 • Zarówno pracownicy – nauczyciele akademiccy uczelni jak i studenci po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni mają dostęp do własnego profilu, planu zajęć, ocen, udostępnionych materiałów dydaktycznych. Studenci mają także dostęp do informacji finansowych.
 • Wirtualna Uczelnia posiada wbudowane repozytorium plików dzięki czemu istnieje możliwość umieszczania materiałów dydaktycznych do pobrania/odczytu dla studentów.
 • Z pomocą wbudowanej w Wirtualną Uczelnię wyszukiwarki istnieje możliwość szybkiego wyszukiwania studentów lub nauczycieli akademickich.
 
Publikacja i wymiana informacji na Wirtualnej Uczelni
W zależności od potrzeb uczelni pracownicy mogą na Wirtualnej Uczelni publikować ogłoszenia (np. zarządzenia, regulaminy i inne dokumenty organizacyjne), które będą widoczne na stronie głównej od razu po zalogowaniu.
Zarówno studenci jak i nauczyciele akademiccy mają dostęp do wbudowanych narzędzi komunikacji (wysyłanie powiadomień e-mail i SMS, chat i Akademickie Forum Dyskusyjne), które mogą stanowić doskonałe uzupełnienie tradycyjnych form kształcenia.
Dostęp do innych funkcji usługowych
W ramach Wirtualnej Uczelni funkcjonuje podmoduł sylabusów, który ujednolica i usprawnia proces przygotowania sylabusów przez prowadzących zajęcia oraz doskonali proces weryfikacji i akceptacji sylabusów przed ich przyjęciem do realizacji po rozpoczęciu roku akademickiego.
Kolejną ważną funkcją Wirtualnej Uczelni jest dostęp do wyborów specjalności oraz dostęp do wyboru przedmiotów rozumianych jako oferta dodatkowa uczelni albo jako element elastycznego modelu studiów przyjętego na uczelni.
Nie bez znaczenia jest podmoduł ankietyzacji i egzaminowania, który zapewnia uczelni możliwość dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich przez studentów oraz pozwala wykładowcom na organizację testów i egzaminów, np. testów kwalifikacyjnych do grup językowych, egzaminów z przedmiotów, których część jest realizowana w formie zdalnej, itp. 
Proces dyplomowania studentów rozumiany jako wybór promotora, złożenie pracy, możliwość wykonania kontroli antyplagiatowej oraz przygotowanie protokołów z obrony pracy jest efektywnie wspierany przez Wirtualną Uczelnię. 
Z poziomu Wirtualnej Uczelni istnieje możliwość przejścia do innych serwisów usługowych uczelni takich jak serwis Biura Karier z obsługą praktyk studenckich, czy np. Serwis Absolwentów.
 
Wirtualna Uczelnia
Krótki opis funkcjonalności
 • Dostęp do informacji przez unikalną nazwę użytkownika i hasło nadawane przez System.
 • Logowanie bezpieczne (przez protokół https).
 • Dane osobowe zalogowanego studenta/prowadzącego.
 • Dostęp do ocen w aktualnym semestrze oraz dostęp do ocen z poprzednich semestrów.
 • Przeglądanie przez studentów stanu finansowego, należności, wpłat, odsetek.
 • Dostęp do informacji o przyznanych świadczeniach socjalnych.
 • Możliwość zmiany hasła do wirtualnego dziekanatu.
 • Kontrola siły hasła.
 • Możliwość edycji danych kontaktowych (email, telefon).
 • Zapisy na przedmioty obieralne i fakultatywne, języki oraz zajęcia wychowania fizycznego.
 • Informacja o przebiegu studiów (urlopy, przeniesienia itd.).
 • Ankiety z oceną przedmiotu, wykładowcy i pracy uczelni.
 • Informacje o dostępnych tematach prac dyplomowych.
 • Zapisy na prace dyplomowe.
 • Możliwość przeglądania decyzji władz na złożone podania. 
 • Wprowadzanie oceny („cząstkowe” oraz zaliczeniowe i egzaminacyjne) wystawione studentom  przez prowadzącego zajęcia.
 • Dostęp przez prowadzącego do wystawionych studentom ocen w poprzednich semestrach.
 • Regulaminy i wzory pism (z możliwością ich pobrania).
 • Możliwość przeglądania i drukowania wybranych informacji z systemu obsługi dziekanatów w przeglądarce WWW.
 • Możliwość przekazywania wiadomości od pracowników dziekanatów, wykładowców do studentów.
 • Studenci oraz Pracownicy dydaktyczni powinni mieć możliwość przeglądania własnego planu zajęć.
 • Możliwość zapisania się na zajęcia w danym semestrze (wybór przedmiotów, grup, czasu zajęć).
 • Możliwość wypełnienia ankiety przez studentów oraz pracowników.
 • Możliwość ewidencjonowania przez pracowników dydaktycznych swojego dorobku naukowego.
 • Możliwość eksportu planu zajęć do formatów CSV lub iCal.
 • Wyszukiwanie wykładowców (terminy zajęć na terenie uczelni).
 • Możliwość dodawania przez pracowników naukowych informacji o:
 1. publikacjach,
 2. uczestnictwie w konferencjach,
 3. przewodach, 
 4. stażach,
 5. stypendiach,
 6. nagrodach,
 7. historii zatrudnienia i innych. 
 • Możliwość generowania swojego CV na podstawie danych wprowadzonych do systemu.
 
Zalety modułu „Wirtualna Uczelnia”:
 • dowolność i konfigurowalność udostępnianych informacji;
 • dostęp z dowolnego miejsca na świecie;
 • pełny dostęp do informacji dla studentów i nauczycieli akademickich (np. organizacja zajęć, informacje finansowe, materiały dydaktyczne);
 • możliwość interakcji ze studentem;
 • integracja i ujednolicenie systemu udzielania informacji;
 • prosta obsługa;
 • szybki i intuicyjny dostęp do informacji;
 • podkreślenie nowoczesnego wizerunku uczelni;
 • atrakcyjna forma udostępniania informacji;
 • obniżenie kosztów obsługi studenta;
 • obsługa bez potrzeby angażowania dodatkowych osób;
 • łatwość administracji i niezawodność;
 • niskie koszty eksploatacji;
 • łatwe dostosowanie do potrzeb uczelni;
 • wsparcie procesu tworzenia i składania pracy dyplomowej;
 • informacje o praktykach studenckich;

 

Polish