Bezpieczeństwo i ochrona danych

Bezpieczeństwo i ochrona danych
Polish
tematyka: 
Badania w tej dziedzinie obejmują zarówno podstawowe metody i algorytmy ochrony danych, jak i bezpieczeństwo usług i protokołów komunikacyjnych. Przedmiotem zainteresowań są rozwiązania zapewniające wysoki poziom poufności, prywatności i integralności danych. Prowadzone są także prace nad wykrywaniem zagrożeń i ataków w cyberprzestrzeni. Badania nad bezpieczeństwem prowadzone są na różnych warstwach modelu OSI/ISO oraz dla różnych typów sieci (ze względu na wielkość, zasięg i medium transmisyjne).
 
Prowadzone badania w dziedzinie kryptografii i steganografii, obejmują swoim zasięgiem szyfry symetryczne (blokowe i strumieniowe), funkcje skrótu, metody krypto analizy, cyfrowe znaki wodne oraz kwantową dystrybucję kluczy kryptograficznych. Nowe lub udoskonalane algorytmy są intensywnie badane pod kątem bezpieczeństwa i wydajności. Weryfikacja odbywa się poprzez symulacje i sprzętową implementację rozwiązań bezpieczeństwa (układy programowalne FPGA). 
 
Innym kierunkiem badań są prace nad protokołami i wysokopoziomowymi rozwiązaniami bezpieczeństwa stosowanymi zarówno w sieciach przewodowych jak i bezprzewodowych. Rozpatrywane są takie zagadnienia jak: wirtualne sieci prywatne (oparte głównie na protokołach IPsec i SSL/TLS), infrastruktura klucza publicznego i certyfikaty, centralne serwery służące do uwierzytelniania i autoryzacji oraz inne rozwiązania bezpieczeństwa.
 
Obok prac dotyczących ochrony danych, prowadzone są również badania nad oprogramowaniem złośliwym. Analizowane są różne typy szkodliwego oprogramowania, ataki sieciowe oraz sposoby infekcji. Budowane są odpowiednie sygnatury identyfikujące próbę infekcji lub ataku. Realizowane są projekty rozwijające narzędzia przeciwdziałające takim zagrożeniom, tj. zapory sieciowe, systemy typu IDPS (Intrusion Detection & Prevension System), systemy wykrywające anomalie, sandbox, honey pot, itp.
 
Obecnie grupa badawcza realizuje również prace nad zagrożeniami w cyberprzestrzeni w ramach współpracy w międzynarodowym projekcie H2020 ECHO (https://echonetwork.eu). ECHO jest jednym z czterech flagowych projektów UE związanych z cyberbezpieczeństwem, prowadzonym w ramach Programu Horyzont 2020. Mają one na celu utworzenie europejskiej sieci kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa, która będzie miała aktywny wkład w strategie cyberbezpieczeństwa europejskich przedsiębiorstw i działania na rzecz ochrony danych/użytkowników w cyberprzestrzeni. ECHO dotyczy wielu aspektów cyberbezpieczeństwa (technicznych, prawnych, społecznych), w szczególności wyzwań związanych z kooperacją pomiędzy różnymi sektorami (energetyczny, telekomunikacyjny, medyczny, transportowy i wojskowy).
 
Kierownik Grupy Badawczej: dr hab. inż. Marcin Niemiec, prof. AGH
 
Publikacje związane z badaniami realizowanymi przez Grupę Badawczą można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej AGH: https://bpp.agh.edu.pl/autor/niemiec-marcin-05592
 
osoba kontaktowa: 
niemiec's picture
dr hab. inż.
Marcin
Niemiec
Ph.D, Prof. AGH
profesor AGH
pokój: 
B9/316
telefon: 
+48 12 6174803
email: 
niemiec@agh.edu.pl
www: 
kt.agh.edu.pl/~niemiec
konsultacje: 
proszę o kontakt mailowy
consultations: 
by appoitment
Informacje dodatkowe: 

Marcin Niemiec w roku 2005 ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, odbierając medal Stanisława Staszica dla najlepszego absolwenta roku 2004/2005. Przebywał na studiach w Uniwersytecie Karola III w Madrycie. W roku 2011 obronił pracę doktorską dotyczącą kryptografii kwantowej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. W roku 2019 uzyskał stopień doktora habilitowanego (cykl publikacji: „Kryptograficzne metody ochrony danych cyfrowych"). Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora Uczelni. Zajmuje się bezpieczeństwem i ochroną danych, a w szczególności: usługami bezpieczeństwa, szyframi symetrycznymi, kryptoanalizą, oprogramowaniem złośliwym, wykrywaniem ataków i kwantową dystrybucją kluczy kryptograficznych. Współorganizator wielu międzynarodowych spotkań, warsztatów i konferencji. Aktywnie uczestniczył w projektach europejskich 6. i 7. Programu Ramowego (ePhoton/ONE+, BONE, SmoothIT, INDECT), Eureka-Celtic (DESYME) i projektach krajowych (Real Time Billing, INSIGMA, Lider, SWOP). Pracuje lub pracował w europejskich projektach H2020: ECHO oraz SCISSOR. Uhonorowany nagrodą "Best Paper Award" na konferencji IEEE GLOBECOM 2012. Laureat stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców. Współpracował z firmami jako konsultant naukowo-techniczny i specjalista ds. telekomunikacji. Odbył półroczny Postdoc w VSB – Technical University of Ostrava w ramach projektu „Science without borders”. Popularyzator nauki i dydaktyk. W roku 2020 nominowany do uczelnianej nagrody Laur Dydaktyka AGH w kategoriach: Promotor i Wykładowca (otrzymał wyróżnienie w Kategorii Laur Promotora). Prowadził wykłady w zagranicznych uczelniach wyższych (Portugalia, Włochy, Grecja). Autor ponad 90 publikacji naukowych i raportów naukowo-badawczych w renomowanych czasopismach.

Additional information: 

Marcin Niemiec, received the M.S. and Ph.D. degrees in telecommunications from AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland in 2005 and 2011, respectively. Also, he studied in Carlos III University of Madrid. He joined the Department of Telecommunications, AGH University of Science and Technology in 2009. Currently he is working as a university professor at the Department of Telecommunications. His research interests focus on security and data protection, especially: security services, symmetric ciphers, cryptanalysis, malware, intrusion detection, and quantum cryptography. Co-organizer of many international meetings, workshops, and conferences. He has/had actively participated in H2020, 6th and 7th FP European programs (ECHO, SCISSOR, BONE, SmoothIT, INDECT, ePhoton/ONE+), Eureka-Celtic  (DESYME) and several national projects (INRED, Real Time Billing, INSIGMA, Lider, SWOP). He is the recipient of the Best Paper Award from IEEE GLOBECOM 2012. He co-authored over 90 publications and reports (papers, deliverables, book reviews, IETF draft, and book).