Katedra Telekomunikacji wspiera humanistów

Polish
2014-03-11 16:45
Katedra Telekomunikacji wspiera realizację projektu "Corpus academicum Cracoviense"

 

Głównym celem projektu "Corpus academicum Cracoviense. Elektroniczna baza studentów i profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w okresie staropolskim 1364–1780" jest stworzenie elektronicznej bazy z danymi biograficznymi studentów, absolwentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1364–1780, tj. od pierwszej fundacji uczelni dokonanej przez Kazimierza Wielkiego do jej przekształcenia w Szkołę Główną Koronną w wyniku reform Komisji Edukacji Narodowej i Hugona Kołłątaja. W bazie znajdą się dane ok. 120 000 osób pochodzące z wybranych zespołów uniwersyteckich źródeł drukowanych i rękopiśmiennych. Obok informacji podstawowych, jak imię, imię ojca (patronimik), nazwisko, miejsce pochodzenia, fakt immatrykulacji, udokumentowane zostaną m. in.: przebieg kariery uniwersyteckiej, pełnione urzędy i godności, dorobek naukowy oraz inne elementy biograficzne zależnie od efektów poszukiwań. Każda informacja będzie opatrzona wskazówką bibliograficzną. Po zakończeniu projektu baza danych zostanie udostępniona w Internecie w kilku wersjach językowych, a użytkownicy bazy będą otrzymywali schematyczne biogramy poszukiwanych osób wraz z odnośnikami źródłowymi.

Przez cały czas trwania projektu zespół historyków prowadzi prace badawcze  ukierunkowane na wydobycie ze drukowanych i rękopiśmiennych źródeł historycznych informacji o osobach studiujących lub pracujących na Uniwersytecie Krakowskim. Historycy dokonują odczytu źródeł, wyszukują i interpretują zawarte w nich informacje, a następnie korelują i integrują je z danymi już zawartymi w bazie, a pochodzącymi z innych źródeł. Przewiduje się odczytanie i wydobycie informacji biograficznych z ponad 25 000 stron rękopisów archiwalnych i dziesiątków tysięcy stron drukowanych wydawnictw źródłowych i opracowań, a także przebadanie pod tym kątem ok. 460 średniowiecznych kodeksów rękopiśmiennych.

Docelowo baza będzie służyć jako funkcjonalne i nowoczesne narzędzie do prac biograficznych i prozopograficznych nad społecznością najstarszego polskiego uniwersytetu – elitą intelektualną dawnej Polski. Zgromadzenie w jednym miejscu rozproszonych, trudno dostępnych i głównie rękopiśmiennych danych o karierach naukowych na Uniwersytecie oraz – w miarę dopływu informacji źródłowych – o funkcjonowaniu absolwentów w strukturach kościelnych, politycznych, administracji państwowej, w pozauniwersyteckich instytucjach oświatowych i kulturalnych, pozwoli podsumować i ocenić oddziaływanie Uniwersytetu Jagiellońskiego na kulturę narodową w okresie średniowiecza i epoce nowożytnej.

Pięcioletni projekt badawczy „Corpus academicum Cracoviense” otrzymał finansowanie w ramach drugiej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) – Moduł 1.1. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Krzysztof Ożóg z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trzon kilkunastoosobowego zespołu badawczego stanowią historycy z Oddziału Badań Dziejów UJ w Archiwum UJ i Instytutu Historii UJ. W realizacji programu współpracują badacze średniowiecza i epoki wczesnonowożytnej, specjaliści w dziedzinie prozopografii, źródłoznawstwa, edytorstwa, nauki o rękopisach (kodykologii), historii filozofii i historii kultury intelektualnej. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie wspiera UJ w realizacji projektu. Od strony technicznej bazę danych wraz z interfejsem projektują, wdrażają i rozwijają pracownicy naukowi Katedry Telekomunikacji AGH. Projekt realizowany jest w latach 2013-2018.