Konkurs dla studentów „Seeds for the Future”

Polish
2016-05-06 11:15
Konkurs dla studentów „Seeds for the Future”
Firma Huawei Polska Sp. z o.o. we współpracy z Katedrą Telekomunikacji AGH organizuje konkurs dla studentów „Seeds for the Future”. Nagrodą wakacyjny wyjazd na warsztaty do Chin!
 
Szczegółowe informacje o programie:
i o konkursie:
Koordynatorem konkursu po stronie AGH jest
dr inż. Michał Wągrowski
Katedra Telekomunikacji, D5, pok. 104
tel. 40-39
 
Warunkiem udziału w programie jest dokonanie zgłoszenia konkursowego do wyznaczonego koordynatora programu na danej uczelni. Powinno ono zawierać: pracę konkursową w formie eseju w języku polskim lub angielskim, jednostronicowe jej podsumowanie w j. angielskim oraz CV w j. angielskim (wszystkie dokumenty należy dostarczyć w postaci plików PDF). 
Praca konkursowa musi obejmować minimum 4, a maksymalnie 7 stron A4, być napisana czcionką Times New Roman o wielkości 12, posiadać 1,5 linii odstępu i 2 cm marginesy. Praca i podsumowanie muszą być tworem samodzielnym - należy załączyć podpisane oświadczenie dot. praw autorskich.
Prace konkursowe będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
- zgodność z wiodącą tematyką konkursu,
- złożoność i trudność rozwiązywanego problemu,
- opis i analiza istniejących rozwiązań i technologii,
- innowacyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań i technologii.
Termin nadsyłania prac przez studentów: 31.05.2016.