Nowy budynek Katedry Telekomunikacji

Polish
2019-02-06 16:45
Nowy budynek Katedry Telekomunikacji

Nowy budynek Katedry Telekomunikacji AGH już służy studentom i pracownikom.