Technologie wspierające streszczanie sekwencji wizyjnych

Polish
2020-12-02 07:45
Technologie wspierające streszczanie sekwencji wizyjnych

Katedra Telekomunikacji AGH uzyskała dofinansowanie projektu „Technologie wspierające streszczanie sekwencji wizyjnych”, w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki, dotyczącego wsparcia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych - TANGO.
Kierownikiem B+R (Badawczo-Rozwojowym) projektu jest dr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, a pozostałe osoby zaangażowane to dr inż. Michał Grega, dr hab. inż. Lucjan Janowski i mgr inż. Jakub Nawała.
Głównym celem proponowanego projektu jest podniesienie gotowości technologicznej rezultatów projektu bazowego “Access to Multilingual Information and Opinions” (AMIS) do poziomu gotowości technologicznej (ang. Technology Readiness Level, TRL) VII, kiedy to możliwe jest dokonania demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych, oraz przeprowadzenie przedwdrożeniowych prac koncepcyjnych.
Mówiąc precyzyjniej, celem prac B+R jest stworzenie/rozwinięcie technologii (algorytmów i ich implementacji) wspierających tworzenie systemów streszczania sekwencji wizyjnych. Tworzone technologie opierać się będą przede wszystkim na 3 tzw. indykatorach jakości wizyjnej (ang. Quality Indicators, QI), które analizują treść audio-wideo (sekwencje wizyjne) i poszczególnym jej fragmentom nadają wartości liczbowe (“wagi”). QI takie pozwalają określić, na ile dany fragment (np. ujęcie) może być ciekawy dla użytkownika, a także, jaka jest ocena jego audiowizualnej jakości. Rezultatem projektu mają być technologie służące streszczaniu, które brać będą pod uwagę wartości QI podczas procesu tworzenia wersji skróconej (streszczonej) względem oryginalnej treści. Projekt zakłada zarówno stworzenie/rozwinięcie uprzednio stworzonych przez Katedrę Telekomunikacji AGH, wstępnych rozwiązań zarówno poszczególnych QI, jak i całych narzędzi do tworzenia streszczeń wizyjnych. Rezultatem projektu AMIS był bowiem system streszczania wiadomości informacyjnych. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie, dostosowanej do aktualnych wymagań treści audio-wizualnych, technologii bliskiej komercjalizacji - zarówno jako całość, jak i jako poszczególne, wybrane komponenty.
Równolegle, celem projektu jest też przeprowadzenie prac koncepcyjnych zmierzających do określenia możliwości użycia gospodarczego wyników prac badawczych, przeprowadzenia analiz rynkowych, pozyskania partnerów zainteresowanych współpracą badawczo-rozwojową oraz wdrożeniem wyników projektu i opracowania strategii działań mających na celu zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej wyników badań.