projekty_ZP

Projekty badawcze realizowane przez KT:
Projects realized by KT:

Projekt Euro-NGI oraz jego kontynuacja Euro-FGI były projektami typu sieć doskonałości.

Jednym z priorytetowych zadań 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej jest rozwój systemów telekomunikacyjnych w celu zapewnienia powszechnego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Zadanie to wymaga efektywnych i elastycznych usług transmisji danych na obszarze miejskim, w obrębie poszczególnych państw UE, jak i całego obszaru wspólnoty. Druga faza projektu NOBEL – projekt NOBEL 2 podjął zadanie optymalizacji architektur sieci tego typu pod kątem ich efektywności techniczno-ekonomicznej, przy jednoczesnym zachowaniu gwarancji założonego poziomu jakości usług QoS.

Głównym celem zakończonego w 2006 roku projektu NOBEL było przeprowadzenie badań prowadzących do optymalizacji metod współpracy optycznych sieci miejskich i szkieletowych z szerokopasmowymi sieciami dostępowymi. Podstawowe zadanie postawione przed zespołem projektu można scharakteryzować jako zadanie zapewnienia usług przenoszenia zagregowanego ruchu pochodzącego z sieci dostępowych z określoną jakością usługi i minimalizacją ogólnych kosztów infrastruktury sieciowej.

Celem projektu jest opracowanie mechanizmów, które zapewnią trzy podstawowe cechy poprawnego działania współczesnych sieci nakładkowych (overlay networks):

1. Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza

 

Celem projektu jest zaproponowanie i zbadanie nowej wielowarstwowej architektury sieciowej

opartej na mechanizmach:

 wielościeżkowego rutingu pakietów o nazwie "zorientowany na przepływy adaptacyjny ruting

oparty na wielu topologiach" (Flow-Aware Multi-Topology Adaptive Routing, FAMTAR),

 automatycznego zestawiania bypassów optycznych (Automatic Hidden Bypasses, AHB).

Nowa architektura sieciowa ma być zbudowana w oparciu o koncepcję sieci sterowanych

Jednym z problemów w przesyłaniu sygnału wideo jest synchronizacja dźwięku i obrazu. Brak synchronizacji silnie wpływa na jakość postrzeganą przez odbiorców systemu, dlatego dla dostawcy treści jest bardzo istotnym szybkie wykrycie takiego zniekształcenia. Obecnie na rynku praktycznie nie ma automatycznych systemów wykrywających problem synchronizacji obrazu i dźwięku. We wstępnych badaniach prowadzonych w Katedrze Telekomunikacji został opracowany algorytm wykrywający to zniekształcenie. Obecnie chcemy przetestować ten algorytm w realiach biznesowych.

Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X (INZNAK)
 
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa przemieszczania się po drogach publicznych poprzez opracowanie koncepcyjne, budowę i badania testowe nowego rodzaju inteligentnych znaków drogowych, które umożliwią zapobieganie najbardziej powszechnym kolizjom na drogach szybkiego ruchu.

Celem projektu jest opracowanie, przebadanie, a następnie zaimplementowanie zintegrowanego systemu SDNRoute, który będzie służył jako narzędzie wspomagania rutingu dedykowanego dla sieci sterowanych programowo SDN (ang. Software Defined Networks). Projekt ma charakter analityczno-symulacyjno-wdrożeniowy, przy czym ostatni aspekt jest dominujący. System SDNRoute będzie działał cyklicznie w zadanych oknach czasowych, definiując polityki rutingu dla kolejnego okna czasowego. System SDNRoute będzie do swojego działania wykorzystywał informacje pochodzące z wielu źródeł.

Jesteśmy świadkami rewolucji w zastosowaniach sieci domowych. Obecnie odstępuje się od utartego trendu, w którym głównym motorem rozwoju tych sieci było zapotrzebowanie na dostęp do Internetu, na rzecz wykorzystania sieci domowych do wymiany informacji pomiędzy komputerami i innymi urządzeniami multimedialnymi (np. telewizorami wyposażonymi w serwery DLNA, Digital Living Network Alliance). Dodatkowo, sieci domowe są obecnie używane w celu kontroli i monitorowania urządzeń domowych (np. świateł, alarmów, sprzętu gospodarstwa domowego) wyposażonych w interfejsy bezprzewodowe.

SDI

Sieci bezprzewodowe, takie jak sieci komórkowe, są w powszechnym użytku.  Stale rosnące prędkości przesyłu danych tych sieci są możliwe dzięki ich integracji z sieciami optycznymi. Kognitywne sieci bezprzewodowe i elastyczne sieci optyczne są najnowszymi kierunkami badań i rozwoju obu rodzajów sieci.

Pages