projekty_ZP

Projekty badawcze realizowane przez KT:
Projects realized by KT:

Projekt Euro-NGI oraz jego kontynuacja Euro-FGI były projektami typu sieć doskonałości.

Jednym z priorytetowych zadań 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej jest rozwój systemów telekomunikacyjnych w celu zapewnienia powszechnego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Zadanie to wymaga efektywnych i elastycznych usług transmisji danych na obszarze miejskim, w obrębie poszczególnych państw UE, jak i całego obszaru wspólnoty. Druga faza projektu NOBEL – projekt NOBEL 2 podjął zadanie optymalizacji architektur sieci tego typu pod kątem ich efektywności techniczno-ekonomicznej, przy jednoczesnym zachowaniu gwarancji założonego poziomu jakości usług QoS.

Głównym celem zakończonego w 2006 roku projektu NOBEL było przeprowadzenie badań prowadzących do optymalizacji metod współpracy optycznych sieci miejskich i szkieletowych z szerokopasmowymi sieciami dostępowymi. Podstawowe zadanie postawione przed zespołem projektu można scharakteryzować jako zadanie zapewnienia usług przenoszenia zagregowanego ruchu pochodzącego z sieci dostępowych z określoną jakością usługi i minimalizacją ogólnych kosztów infrastruktury sieciowej.

Celem projektu jest opracowanie mechanizmów, które zapewnią trzy podstawowe cechy poprawnego działania współczesnych sieci nakładkowych (overlay networks):

Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X (INZNAK)
 
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa przemieszczania się po drogach publicznych poprzez opracowanie koncepcyjne, budowę i badania testowe nowego rodzaju inteligentnych znaków drogowych, które umożliwią zapobieganie najbardziej powszechnym kolizjom na drogach szybkiego ruchu.

Celem projektu jest opracowanie, przebadanie, a następnie zaimplementowanie zintegrowanego systemu SDNRoute, który będzie służył jako narzędzie wspomagania rutingu dedykowanego dla sieci sterowanych programowo SDN (ang. Software Defined Networks). Projekt ma charakter analityczno-symulacyjno-wdrożeniowy, przy czym ostatni aspekt jest dominujący. System SDNRoute będzie działał cyklicznie w zadanych oknach czasowych, definiując polityki rutingu dla kolejnego okna czasowego. System SDNRoute będzie do swojego działania wykorzystywał informacje pochodzące z wielu źródeł.

Jesteśmy świadkami rewolucji w zastosowaniach sieci domowych. Obecnie odstępuje się od utartego trendu, w którym głównym motorem rozwoju tych sieci było zapotrzebowanie na dostęp do Internetu, na rzecz wykorzystania sieci domowych do wymiany informacji pomiędzy komputerami i innymi urządzeniami multimedialnymi (np. telewizorami wyposażonymi w serwery DLNA, Digital Living Network Alliance). Dodatkowo, sieci domowe są obecnie używane w celu kontroli i monitorowania urządzeń domowych (np. świateł, alarmów, sprzętu gospodarstwa domowego) wyposażonych w interfejsy bezprzewodowe.

SDI

Sieci bezprzewodowe, takie jak sieci komórkowe, są w powszechnym użytku.  Stale rosnące prędkości przesyłu danych tych sieci są możliwe dzięki ich integracji z sieciami optycznymi. Kognitywne sieci bezprzewodowe i elastyczne sieci optyczne są najnowszymi kierunkami badań i rozwoju obu rodzajów sieci.

Celem projektu jest zbadanie możliwości zapewniania sprawiedliwego dostępu do łącza w sieciach zorientowanych na przepływy.
Projekt będzie podzielony na dwa etapy.

Celem projektu ASTYANAX jest kontynuacja badań rozpoczętych w ramach projektu HECTOR (finansowanego również ze środków EDA). Badania skoncentrowane są na zagadnieniach monitorowania stanu technicznego konstrukcji SHM (Structural Health Monitoring) dla kadłuba helikoptera poprzez zastosowanie złożonego systemu kontrolno-pomiarowego w celu detekcji, lokalizacji i oceny powstających uszkodzeń. Planowane jest rozszerzenie opracowanej metodologii oraz przeprowadzenie jej weryfikacji podczas testów na rzeczywistym, wycofanym z użytku i pozyskanym do badań śmigłowcu Mi-8/17.

Pages