projekty_ZP

Projekty badawcze realizowane przez KT:
Projects realized by KT:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie złożonego systemu informacyjnego do celów kompleksowej detekcji i identyfikacji zagrożeń oraz monitoringu i identyfikacji obiektów ruchomych.

Cel ten można przedstawić w trzech wzajemnie skorelowanych i integrowanych grupach zadań:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie pilotażowych wersji zintegrowanego systemu monitoringu obiektów ruchomych, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów. Pilotażowe prace będą prowadzone przy współpracy Komend Wojewódzkich policji w wybranych miastach Polski. Planuje się prowadzenie instalacji pilotażowych w Krakowie, Kielcach i Gdańsku, ze względu na możliwość redukcji kosztów podróży służbowych związanych z opracowywaniem i wdrażaniem systemu. Proponowany system monitoringu korzysta przede wszystkim z technik GPS i GSM.

Celem projektu było opracowanie, implementacja oraz weryfikacja koncepcji bezprzewodowej architektury sieciowej stanowiącej zunifikowaną platformę do realizacji różnorodnych usług, w której uniwersalnym protokołem warstwy sieciowej jest protokół IPv6. Uniwersalność takiej platformy stwarza możliwość jednorodnej implementacji usług głosowych, usługi dostępu do zasobów Internetu jak również wielu innych.

Projekt SmartenIT stawia sobie za cel zbudowanie systemu zarządzania siecią na wielu warstwach dla dostawców aplikacji nakładkowych (np. aplikacje działające w środowisku chmury obliczeniowej, sieci dystrybucji treści, sieci społecznościowe), operatorów sieci oraz użytkowników końcowych pozwalającej na zapewnienie wysokiej jakości usług postrzeganej przez użytkownika (QoE), przy jednoczesnym spełnieniu specyficznych wymagań aplikacji oraz efektywnym zarządzaniu ruchem.

Projekt badawczy podejmuje problematykę ciągłego monitorowania parametrów warstwy fizycznej i podwarstwy MAC w węzłach bezprzewodowej sieci kratowej oraz gromadzenia i przetwarzania wyników pomiarowych, w krótkim i długim horyzoncie czasowym. Zaawansowany system monitoringu pozwala na wprowadzenie lepszej kontroli przyjmowania zgłoszeń (ang. admission control) oraz dynamiczne modyfikacje parametrów kontraktów QoS przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu subiektywnego postrzegania jakości usługi przez użytkownika końcowego (ang. Quality of Experience - QoE).

Projekt dotyczy opracowania inteligentnego systemu informacyjnego do wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu osób niewidomych i słabo widzących z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań prawnych i kryminologicznych. Beneficjenci projektu, stanowiący specyficzną kategorię społeczną, szczególnie zagrożoną wykluczeniem, będą mogli bardziej aktywnie i znacznie bezpieczniej niż obecnie poruszać się w przestrzeni zurbanizowanej, w tym uczestniczyć w ruchu drogowym.

Akcja COST IC1004 jest projektem europejskim należącym do domeny ICT. Jej tematem jest kooperacja w inteligentnych sieciach bezprzewodowych z naciskiem na aspekty wydajności, bezpieczeństwa, oszczędzania energii i zasobów sieci.

Główne cele Akcji to:
- poszerzanie wiedzy na temat inteligentnych, wydajnych sieci bezprzewodowych poprzez tworzenie nowych metod, modeli, technik i narzędzi,
- wzmacnianie współpracy między środowiskiem akademickim i przemysłowym,
- prowadzenie szkoleń dla młodych badaczy i naukowców z dziedziny inteligentnych sieci bezprzewodowych.

Podstawowym celem Sieci Doskonałości BONE była intensyfikacja współpracy miedzynarodowej, wymiany naukowców oraz integracja działań i know-how pomiędzy partnerami projektu. Tworząc Wirtualne Centra Doskonałości, projekt BONE starał się realizować wizję sieci przyszłości poprzez edukację i kursy, wymianę informacji o narzędziach wspierających badania naukowe oraz wspólnych laboratoriach realizujących prace nad nowymi technologiami i architekturami, 

BTI

Zasadniczym celem projektu BTI (Broadband Trial Integration), realizowanego w latach 1998-1999, było wprowadzenie nowych technik zdalnego nauczania, korzystających z szerokopasmowej infrastruktury dostępowej oferującej pasmo niezbędne do realizacji usług takich, jak usługa telekonferencji lub wideo na żądanie.

(PL) The project has established a distributed internet platform for research, preservation and documentation of electronic arts. The goal was to provide a complex system in order to ensure the sustainable availability of European cultural heritage in the field of electronic arts.

Pages