projekty_ZP

Projekty badawcze realizowane przez KT:
Projects realized by KT:

Projekt SmoothIT (Simple Economic Management Approaches oOverlay Traffic in Heterogeneous Internet Topologies - metody prostego zarządzania ekonomicznego ruchem nakładkowym w niejednolitych topologiach internetowych), pracował nad stworzeniem mechanizmów, które będą promować takie zachowanie sieci nakładkowych, że będą one jednocześnie wydajne i nie będą powodować dodatkowych kosztów dla klientów, twórców aplikacji p2p, operatorów oraz I

 
SARACEN (ang. Socially Aware, collaboRative, scAlable Coding mEdia distributioN) realizowany jest w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Celem projektu jest stworzenie i testowe wdrożenie platformy dystrybucji treści wideo (2D oraz 3D) przy użyciu sieci nakładkowych (ang. Peer to Peer). Platforma ta ponadto używa najnowszych osiągnięć w dziedzinie kodowania treści multimedialnych, zapewnienia jakości usług oraz jest silnie zintegrowana z sieciami społczenościowymi.

Projekt ACTS AC025 BIDS był projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach 4 Programu Ramowego. Celem  projektu  była analiza i ocena rynku usług telekomunikacyjnych, audiowizualnych i multimedialnych oraz istniejących regulacji prawnych tego rynku w krajach Centralnej i Wschodniej Europy, a także wpływu tych czynników na rozwój szerokopasmowej infrastruktury, niezbędnej do wdrożenia cyfrowej TV oraz interaktywnych usług multimedialnych.

BBL

Projekt ACTS AC038 BBL był projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach 4 Programu Ramowego. Celem projektu było opracowanie koncepcji, wykonanie projektu i budowa trzech pilotowych sieci telekomunikacyjnych nowej generacji. Jedna z sieci powstała w Danii, druga w Portugalii, trzecia zaś w Polsce, w Krakowie. Budowa sieci odbywała się w dwu etapach. W fazie pierwszej zainstalowane zostały w szafach ulicznych przy ulicy Lea w Krakowie dwie końcówki światłowodowej sieci dostępowej FTTC (ONU).

Głównym zadaniem projektu LION było zaprojektowanie i ocena jakości pracy transportowej sieci ASON/GMPLS przenoszącej dane klientów o różnorodnym formacie. Główne prace projektu prowadzone przez Katedrę Telekomunikacji AGH dotyczyły definicji wymagań stawianych zintegrowanym, wielowarstwowym sieciom optycznym; określenia scenariuszy ich rozwoju; analizy zagadnień utrzymania sieci OAM oraz efektywnych strategii niezawodności optycznych sieci IP. Prace projektowe skupiły się również na metodach planowania optycznych sieci IP, w tym metodach optymalizacji kosztów budowy sieci.

Euro-NF był projektem europejskim typu sieć doskonałości.

Celem projektu jest opracowanie prototypu Systemu Wspomagania Opieki Przewlekłej - SWOP, którego głównym zadaniem jest telemonitoring pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe. Funkcjonalności systemu SWOP odpowiada nowoczesnemu modelowi opieki opierającemu się na elastycznym dostępie do usług medycznych oraz różnicowaniu intensywności interakcji z instytucjami medycznymi w zależności od nasilenia dolegliwości i potrzeb pacjenta.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie prototypu innowacyjnego terminala telekomunikacyjnego wraz z dedykowanym systemem zarządzania, przeznaczonego do realizacji usług transmisji głosu i danych w oparciu o dostępne komercyjne sieci bezprzewodowe oraz stacjonarne. Ogólna koncepcja budowy i funkcje prototypu terminala oraz systemu zarządzania uwzględniają ich zastosowanie do wsparcia efektywnej pracy lokalnych jednostek administracji publicznej przy załatwianiu spraw, wymagających dostępu do danych o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa.
 

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research), znany pod akronimem COST, to utrzymywana wspólnie przez 34 państwa europejskie i Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich.

Celem projektu jest opracowanie, przesymulowanie, a następnie zbudowanie testowego urządzenia (rutera sieciowego) realizującego nową koncepcję FAMTAR (ang. Flow-Aware Multi-Topology Adaptive Routing). Jest to autorskie podejście do realizacji rutingu w sieciach telekomunikacyjnych, działające w oparciu o przepływy oraz korzystające z rosnącej mocy obliczeniowej dostępnej na ruterach. W podejściu FAMTAR trasy alternatywne tworzone są dynamicznie, w razie potrzeby. Możliwe jest, że przepływy na trasie od A do B podróżują wieloma różnymi ścieżkami.

Pages