projekty_ZP

Projekty badawcze realizowane przez KT:
Projects realized by KT:

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research), znany pod akronimem COST, to utrzymywana wspólnie przez 34 państwa europejskie i Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich.

Celem projektu jest opracowanie, przesymulowanie, a następnie zbudowanie testowego urządzenia (rutera sieciowego) realizującego nową koncepcję FAMTAR (ang. Flow-Aware Multi-Topology Adaptive Routing). Jest to autorskie podejście do realizacji rutingu w sieciach telekomunikacyjnych, działające w oparciu o przepływy oraz korzystające z rosnącej mocy obliczeniowej dostępnej na ruterach. W podejściu FAMTAR trasy alternatywne tworzone są dynamicznie, w razie potrzeby. Możliwe jest, że przepływy na trasie od A do B podróżują wieloma różnymi ścieżkami.

Głównym celem projektu jest zaproponowanie kompleksowych metod monitorowania, identyfikacji i prognozowania potencjalnych uszkodzeń (np. pęknięć) w kadłubie śmigłowca na podstawie analizy danych z czujników zabudowanych w kadłubie. Cel ten ma być osiągnięty poprzez łączne zastosowanie zaawansowanych modeli do oceny stanu naprężeń kadłuba i identyfikacji prawdopodobnych obszarów zarodkowania i rozprzestrzeniania się pęknięć, oraz opracowanie sieci czujników, które w czasie rzeczywistym mają dostarczać dane do analizy.

Projekt CARMEN rozważa oraz specyfikuje bezprzewodowe sieci typu mesh, posiadające wsparcie dla transmisji usług: głosu, wideo i danych (triple-play services) w środowisku przyszłych heterogenicznych bezprzewodowych/przewodowych sieci operatorskich. Opierając się na założeniu, że przyszłe sieci operatorskie będą składać się ze wspólnej sieci rdzeniowej i wielu sieci dostępowych, sieć CARMEN uzupełni istniejące technologie dostępowe dostarczając odpowiednich mechanizmów pozwalających tworzyć sieci mesh z użyciem niewielkich nakładów finansowych.

Sieci bezprzewodowe odgrywają ogromną rolę w Internecie Przyszłości, szczególnie przy obserwowanym ostatnio, dynamicznym rozwoju urządzeń mobilnych. Niestety, nowoczesne sieci bezprzewodowe, których architektura budowana jest w bardzo konserwatywny i sztywny sposób, nie są w stanie nadążyć za wymaganiami obecnych usług oraz aplikacji. Jesteśmy przekonani, że niemożność bezprzewodowego Internetu do podążania za wprowadzanymi na świecie innowacjami wynika z uzależnienia się od tradycyjnego modelu warstwowego sieci Internet.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie mechanizmów rutera wzajemnie zabezpieczanego, a więc realizującego koncepcję Flow‐Aware Networking (sieci zorientowanych na przepływy). W pierwszym etapie realizacji projektu zaproponowane i w pełni przeanalizowane zostaną nowe sposoby realizacji bloku sterowania dostępem i szeregowania pakietów w ruterze. W szczególności opracowane zostaną:
‐ mechanizmy pozwalające na szybkie przyjmowanie przepływów strumieniowych w bloku
sterowania dostępem,

Przewiduje się, że lokalne sieci bezprzewodowe (Wireless Local Area Networks, WLAN) oparte na standardzie IEEE 802.11 będą odgrywały znaczącą rolę w Internecie Przyszłości. Terminem Internet Przyszłości określa się badania naukowców mające na celu poprawę działania przyszłych sieci poprzez wyeliminowanie ograniczeń wprowadzanychprzez współczesne techniki sieciowe. Idea Internetu Przyszłości była szeroko dyskutowana w ostatnich latach i jest obecnie w sferze zainteresowań zarówno środowiska naukowego jak i przemysłu.

W projekcie zostaną zaproponowane mechanizmy umożliwiające zastosowanie koncepcji FAN (ang. Flow-Aware Networking) w warstwie optycznej.

Pages